Miljö, en självklarhet

På ILAB arbetar vi för att hitta lösningar som reducerar miljöpåverkan, från produktutveckling till transport.

ILAB i Tranås är certifierade enligt ISO 14000 och strävar efter att i alla led driva verksamheten på ett miljövänligt sätt. Exempelvis har vi tagit fram vårt lättare och hållbarare lastväxlarflak LV-M för lägre miljöpåverkan och bättre ekonomi för våra kunder. Nya konstruktioner, tillsammans med till exempel nytt färgsystem och planerade transporter, är bara några exempel på vårt miljöarbete.

ILABs miljöpolicy

ILAB Container AB skall som företag upprätthålla en hög standard på arbetsmiljön, minimera ohälsa, skydda den yttre miljön samt verka för ett kretsloppstänkande och hushållning med naturresurser. Detta innebär att:
  • Vi skall sträva efter att arbetsmiljön är säker, trevlig och utvecklande för de anställda
  • Vi skall sträva efter ständiga förbättringar och förebyggande av påverkan på miljön
  • Vi skall ha ett miljötänk vid konstruktion av containrar
  • Vid inköp skall i möjligaste mån miljövänliga alternativ väljas
  • Vi skall leva upp till de lagar och andra krav som är tillämpliga inom vårt verksamhetsområde
  • Vi skall genom utbildning och information få alla anställda att känna ansvar för sin del av vårt miljöarbete

Att ha en uttalad miljöpolicy hjälper oss fokusera på vårt miljöarbete.

Kvalitet i alla led

Tillsammans med logistik och konkurrenskraft är kvalitet ett av de tre ben som gjort att vi idag är nordens ledande containertillverkare. En högre standard i alla led borgar för en upplevd kundnytta.

Vi tror på kvalitet, från första till sista länken i kedjan. Därför är såväl ILAB i Tranås som Kiedrowski i Polen certifierade enligt ISO 9001. På så sätt skapar vi styrda och kontrollerade rutiner för att göra rätt och lika – gång till gång.

ILABs kvalitetspolicy

ILAB Container AB som företag och därmed var och en av de anställda skall sträva efter att tolka, förstå och möta kundens krav och förväntningar på totalkvalitet. Detta innebär att:
  • Kundens krav och förväntningar är väl kända och dokumenterade
  • Varje medarbetare skall ha rätt kompetens, utbildning och resurs för sin uppgift
  • Varje medarbetare skall betraktas som intern kund/leverantör av produkter och tjänster
Företagets och medarbetarnas arbete skall kännetecknas av nollfelstänkande och ständiga förbättringar.

Vi tror på kvalitet, från första till sista länken i kedjan.

WordPress Themes