Miljö, en självklarhet

På ILAB arbetar vi för att hitta lösningar som reducerar miljöpåverkan, från produktutveckling till transport.

ILAB i Tranås är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 45001 och strävar efter att i alla led driva verksamheten på ett miljövänligt sätt. Exempelvis har vi tagit fram vårt lättare och hållbarare lastväxlarflak LV-M för lägre miljöpåverkan och bättre ekonomi för våra kunder. Nya konstruktioner, tillsammans med till exempel nytt färgsystem och planerade transporter, är bara några exempel på vårt miljöarbete.

Kvalitet i alla led

Tillsammans med logistik och konkurrenskraft är kvalitet ett av de tre ben som gjort att vi idag är nordens ledande containertillverkare. En högre standard i alla led borgar för en upplevd kundnytta.

Vi tror på kvalitet, från första till sista länken i kedjan. Därför är såväl ILAB i Tranås som Kiedrowski i Polen certifierade enligt ISO 9001På så sätt skapar vi styrda och kontrollerade rutiner för att göra rätt och lika – gång till gång.

Verksamhetspolicy

ILAB Container AB ska erbjuda och konstruera enkla, säkra och funktionella containrar för insamling, sortering och transport av återvinningsbara material och produkter för entreprenadsidan i Norden för att bidra till den cirkulära ekonomin. Vi ska som företag och därmed var och en av de anställda sträva efter att tolka, förstå och möta kundens krav och förväntningar på totalkvalitet. ILAB Container AB skall som företag upprätthålla en hög standard på arbetsmiljön för att förhindra arbetsmiljörelaterade skador samt minimera ohälsa, skydda den yttre miljön samt verka för ett kretsloppstänkande och hushållning med naturresurser. Detta innebär att:
  • Vi tar reda på våra kunders krav och önskemål samt följer gällande lagar och författningskrav som är tillämpliga inom vårt verksamhetsområde
  • Arbetsmiljön ska vara säker, trevlig och utvecklande för de anställda. Vi ska förebygga och eliminera faror i syfte att minska arbetsmiljörisker.
  • Vi ska ta tillvara och utveckla medarbetarnas engagemang och medvetenhet i frågor som rör kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Genom samråd och medverkan skapar vi delaktighet.
  • Varje medarbetare skall betraktas som intern kund/leverantör av produkter och tjänster
  • Vi skall ha ett miljötänk vid konstruktion av containrar
  • Vid inköp skall i möjligaste mån miljövänliga alternativ väljas
  • Vi drar lärdom av våra erfarenheter och strävar ständigt efter att förbättra vår verksamhet och därmed också vårt verksamhetssystem